🅾️🅾️ #حروف_اضافه 🅾️🅾️

🅾️🅾️ #حروف_اضافه 🅾️🅾️

🅾️ 1) between & among 🅾️

🛑 حرف اضافه #between به معنی بین دو نفر یا دو چیز ولی #among بین چند نفر یا چند چیز بکار می رود

مثال

🔴 Iran lies between Turkey and Pakistan
🔴 ایران بین ترکیه و پاکستان واقع شده است

🔵 The prime Minister is sitting among the students
🔵 نخست وزیر بین دانشجویان نشسته است

🅾️ 2) beside & beside 🅾️

🛑 حرف اضافه #beside معنی (در کنار) می دهد در حالیکه #besides معنی (علاوه بر) می دهد

🔴 Bahram is sitting beside his brother
🔴 بهرام کنار برادرش نشسته است

🔵 Besides this book, I have ten others at home
🔵 علاوه بر این کتاب من ده تا دیگه تو خونه دارم

 

🅾️ 3) over & above 🅾️
🅾️ 4)below & under 🅾️

🛑 حرف اضافه #over به معنای (روی، بالای، روی سر) به کار رفته و مستقیما بالای چیزی را نشان می دهد بدون اینکه مستقیما روی ان قرار داشته باشد و متضاد ان #under به معنی (زیر، در زیر) می باشد

🛑 حرف اضافه #above مانند #over است منتهی بالاتر از ان محسوب می شود بدون اینکه مستقیما روی چیزی قرار گرفته باشد و متضاد ان #below (پایین، زیر) می باشد

🔴 above the clouds بالای ابرها
🔵 below the clouds زیر ابرها

🔴 The clock is over the picture
🔴 ساعت بالای سر عکس است (مستقیما بالای عکس)

🔵 The clock is above the picture
🔵 ساعت بالای عکس است (نه مستقیما)

دیدگاهتان را بنویسید