اهمیت تحلیل آزمون

📕 ابتدا باید بدانید تحلیل آزمون، نظارت بر جریانی کلی دارد؛ یعنی کلیت عملکرد خود در آزمون را بررسی می‌کنید.

📗 در هنگام تحلیل آزمون، به بررسی داده های آماری می‌پردازید. یعنی تعداد جواب های درست، غلط و سفید را بدست آورده و درصد آزمون و درصد هر درس را به طور جداگانه محاسبه و بررسی می‌کنید تا متوجه شوید درصد های شما نسبت به آزمون قبل چه تفاوتی کرده اند.

📕 توجه کنید که تحلیل آزمون بر روی همه تست ها انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید