کنترل هیجان و نگرانی هفته ی منتهی به کنکور و اهمیت تنظیم خواب

کنترل هیجان و نگرانی هفته ی منتهی به کنکور و اهمیت تنظیم خواب

📝 استرس و هیجان در روز های پایانی می تواند روی میزان کیفیت خواب در روزهای باقی مانده تاثیرگذار باشد. در همین راستا، تا جایی که می توانید به روز کنکور کمتر فکر کنید. همچنین حواشی و رویداد های احتمالی ذهن خود را در ارتباط با قبل و حین آزمون کنار بگذارید.

🟣 به دلیل اهمیت خواب بر عملکرد حافظه در به یاد آوردن مطالب و هوشیار بودن ذهن، حتما ساعت خواب خود را طوری تنظیم کنید که صبح زود از خواب بیدار شوید.
می توانید ساعت خواب خود را بین 5 تا 23 و 6 تا 24 تنظیم کنید و بخوابید.

⚠️ تنظیم خواب را به هفته یا شب های پایانی واگذار نکنید:
حتما مدتی را تمرین کنید که شب ها زودتر بخوابید و خوابیدن به موقع را به شب کنکور واگذار نکنید چرا که این مسئله باید در شما تبدیل به یک عادت شود.
امکان دارد فکر کنید که سر جلسه ی آزمون دچار خواب آلودگی می شوید، اما هیجان و تمرکز بالا حین آزمون دادن مانع از این اتفاق می شود. همچنین اگر این روزها در تایم صبح مخصوصا روزهایی که آزمون نمی زنید دچار خواب آلودگی شدید، مقاومت کنید و با یک استراحت کوتاه خستگی را برطرف کنید و دوباره به درس خواندن ادامه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید