کمال طلبی، عامل جهش یا سقوط؟

کمال طلبی، عامل جهش یا سقوط؟
کمال طلبی در دوبعد سازگار وناسازگار تعریف می شود کمال طلبی ناسازگار به معنای پافشاری واصرار برای رسیدن به چیزی که بیش از ظرفیت شماست پیامد:باعث می شود شما یک آرمان شهردرذهن خود به وجود آورید، استانداردهای خاصی را در ذهن تعریف
کنید، استانداردهایی که فرای ظرفیت، استعداد و توانایی شماست چه از حیث جسمی، چه استعدادی درواقع زمانی که شما درگیرکمال طلبی ناسازگار هستید، تمایل به جذب دیگران و علاقه مند به بودن دردنیای نمایش هستید. خیلی وقت ها تمام این کارهامنجربه خودشیفتگی وظاهرسازی می شود اما درون تھی و پوچی دارد. از دیگر پیامدهای آن، می توان به ایجاد انتظاردرخودودیگران، پرخاشگری و ناامیدی اشاره کرد
و کمال طلبی سازگار ازدوجنبه بررسی می شود 
۱) اصول فراشناختی موفقیت را یاد بگیرید
اگر بتوانید اصول صحیح موفقیت و رسیدن به آن را با مداومت وممارست یاد بگیرید، سبب آموختن بیشتر تجربه اندوزی وحرکت روبه جلو می شود 
 ۲) استعدادهایتان را دنبال کنید
برمبنای استعدادهایتان حرکت کنید و در جهت کشف استعدادهایتان تلاش کنید تا مانند بسیاری از انسان های موفق که از این الگو پیروی کردند شما نیز رشد کنید

دیدگاهتان را بنویسید