کاربردهای very

کاربردهای very
همان طور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم very نوعی قید به معنای “خیلی” است که برای افزودن تاکید بیشتر بر روی یک ویژگی یا کیفیت خاص استفاده می شود. به طور کلی می توان very را در دو ساختار گرامری مشاهده کرد:

very + adjective OR adverb = very + صفت یا قید

She finishes books very quickly. (very + قید)

The movie is very entertaining. (very + صفت)
Very + noun = very + اسم

It’s a very hot day. (very + a + صفت + اسم)

This is a very delicious food. (very + a + صفت + اسم)

همچنین از نظر مفهومی very می تواند هم در جمله های منفی و هم مثبت ظاهر شود.

Oh god, this is very boring.

You’re very beautiful.

دیدگاهتان را بنویسید