کاربردهای so

کاربردهای so
حالا بهتر است با پرداختن به so سعی کنیم مرز تمایز very، so و too را به خوبی مشخص کنیم.

دقیقا مانند very کلمه so نیز می تواند برای نشان دادن مفهوم های مثبت و منفی در جمله ظاهر شود. با این حال دو تفاوت اساسی میان very و so وجود دارد:

اول، به هیچ عنوان نمی توان بعد از so از اسم استفاده کرد. بنابراین تنها ساختاری که so قابلیت ظاهر شدن در آن را دارد بدین صورت است:

so + adjective OR adverb = very + صفت یا قید

You’re so beautiful.

You’re so stupid. I can’t believe what you just did.

The traffic is so bad right now.

همان طور که می بینید هیچ کدام از صفت هایی که بعد از so قرار گرفته اند با یک اسم دنبال نشده اند. بر همین مبنا شما هرگز نمی بینید که قبل از so از حرف تعریف a استفاده شده باشد. فقط به این دلیل که در ساختارهای دارای اسم حضور پیدا نمی کند.
دوم، so می تواند برای نوشتن جمله های علت و معلولی انگلیسی به شما کمک کند. در این ساختارها ممکن است that به کمک so بیاید یا اینکه کل بار ایجاد این ساختار بر دوش خود so باشد:

The food was so delicious that I asked her for the recipe.

The food was so delicious, I asked her for the recipe.

دیدگاهتان را بنویسید