نکاتی در بابِ کلاس نکته و تست

نکاتی در بابِ کلاس نکته و تست

◼️ کلاس نکته و تست برای دانش آموزی توصیه می شود که آموزش خود را تا حدی زیادی پیش برده ، دوره و مرور کافی داشته و حال قصد دارد که نکات بیشتری را در قالب تست زنی یاد بگیرد.
‼️ و اگر شما در سطحی هستید که آموزشتان در یک درس کافی نیست ، کلاس نکته و تست برایتان کاربردی ندارد.

◼️ پس نتیجه می گیریم که کلاس نکته و تشست مناسب دانش آموزانی است که وضعیت متعادلی در بیشتر دروسِ خود دارند.

◻️ افرادی که وضعیت خوبی ندارند بهتر است به دُردی کِشی و به نوعی فهم بهتر مطالب در این زمان باقی مانده بپردازند .

سخن پایانی اینکه، برای شرکت در کلاس های نکته و تست باید از کمیت و کیفیت خوبی در درس مورد نظر برخوردار باشید. یعنی تعداد قابل توجهی از فصول را خوانده اید و در این فصول وضعیت علمی خوبی دارید.

دیدگاهتان را بنویسید