نقش آگاهی در دوری از خشم

نقش آگاهی در دوری از خشم

🟡 زندگی سخت و مشکل است و یکی از عوامل خشم و عصبانیت این است که ما انتظار نداریم زندگی سخت و مشکل باشد.

🟣 در این شرایط ما باید این مسئله را بپذیریم و اگر اتفاقی رخ داد، خشمگین و عصبانی نشویم؛ چون این موضوع یک مسئله کاملا عادی است.

🟡 به همین خاطر کسانی دچار خشم و عصبانیت می‌شوند که می‌خواهند همه چیز مطابق خواسته هایشان باشد.

🟣 اما طبق صحبت فروید باید زندگی سخت را به سخره گرفت؛ باید در دل سختی ها لذت برد. یعنی نمی‌توان زندگی سخت و دشوار را سخت و دشوار دید، بلکه باید به سختی ها لبخند بزنیم. با این روش خشم و عصبانیت ناشی از عدم آگاهی نسبت به سختی زندگی را می‌توانیم تا حد زیادی رفع کنیم‌.

دیدگاهتان را بنویسید