علت تاکید بر زدن جامع سراسری ها در جامع های پایانی چیست؟

علت تاکید بر زدن جامع سراسری ها در جامع های پایانی چیست؟

✍️ سوالات سراسری را بارها در کتاب تست دیده ام، آیا باز هم نیاز است جامع سراسری بزنم؟
تنها یک وجه از زدن آزمون جامع، دیدن سوالات و تسلط نسبت به آنهاست؛ وجود دیگر آن:
✔️ کسب مهارت آزمون است.
✔️ تمرین ترتیب زدن دروس دفترچه است.
✔️ تمرین مدیریت استرس و بحران است.
✔️ باعث آگاهی به نقاط ضعف و قوت در یک فصل یا مبحث می شود.
✔️ باعث خلاقیت در مطالعه و اولویت بندی رفع اشکال می شود.
✔️ حتی تمرینی برای وارد کردن گزینه ها در پاسخبرگ می باشد.

بهترین محل آزمون و خطا در ارتباط با تمرین ترتیب دروس دفترچه، آزمون های جامع سراسری است که در خانه می زنید. سعی کنید در آزمون های آزمایشی به طول ناگهانی ترتیب را عوض نکنید. ضمنا اگر با تغییر ترتیب دروس نتیجه خوبی نگرفتید، روند دیگری را انتخاب کنید یا روند قبلی خود را ادامه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید