سه روش خود انگیزشی

سه روش خود انگیزشی

🎥🔺3 راه خود انگیزشی؛ بخشی از سمینار انگیزشی 21 خرداد با دانش آموزان خصوصی

🔶ایجاد چارچوب های فکری و برسی روزانه عملکرد شخصی

🔷شرمسار نبودن از انجام اشتباه

🔶مراقبت از حرمت نفس و اعتماد به نفس خود

دیدگاهتان را بنویسید