تو فقط به یک شاهد نیاز داری که توانایی هایت را به تو نشان دهد!

تو فقط به یک شاهد نیاز داری که توانایی هایت را به تو نشان دهد!

📎 گاهی اوقات لازم است که با خودتان کمی خلوت کنید ، حرف بزنید و ببینید در کدام نقطه مسیر قرار گرفته اید ، چه کاری برای زندگی خود انجام می دهید و آیا مسیری که تا کنون آمده اید ،درست بوده و به کجا منتهی می گردد‌.

➕ بهتر است بعضی اوقات اهدافتان را مرور کنید و انگیزه درونی به خود تزریق کنید.
☑️ باید بدانید وقتی که شرایط مساعد است ، حرکت کردن هنر نیست . دیدن پیروزی زمانی زیبا است که در بدترین شرایط زندگی ما رخ دهد.

🟥 ممکن است خیلی وقت ها حال روانی بدی داشته باشید و حوصله نداشته باشید. در این شرایط است که اگر متوقف نشوید ، می توانید به آن اهدافی که دوست دارید ؛ برسید.

✅ خوب است که :
یک روز را قوی درس بخوانید و به هیچ کدام از افکار منفی ذهنتان اهمیت ندهید.
آخر روز برگردید و به پشت سرتان نگاه کنید
این قوی درس خواندن ، توانِ شما بوده است . قطعا خیلی از شماها این توانایی را دارید اما هنوز حرکت محکمی نکرده اید.

🟩 کسی که ذره ای برای اهدافش غیرت دارد ، فقط به یک شاهد نیاز دارد که به او نشان دهد که چه میزان توانایی دارد.
آن شاهد همان یکروز است که بدون خستگی درس بخوانید تا درک کنید که چه میزان توانایی دارید.

🔚 همه انسان ها آرزو دارند اما فقط تعداد کمی از آن ها ، آن را به هدف تبدیل می کنند. برای همین است که می گویند اگر سخت بود همه آن را انجام می دادند.
زندگی واقعا سخت است ، اما اگر بتوانید آن را در دستتان بگیرید شیرین می شود .
فقط چند ماه مانده ، حرکت کنید و شرایط را بهتر کنید که وقتی از سر جلسه بازگشتید با خودتان بگویید که من انجامش دادم.

📎 گاهی اوقات لازم است که با خودتان کمی خلوت کنید ، حرف بزنید و ببینید در کدام نقطه مسیر قرار گرفته اید ، چه کاری برای زندگی خود انجام می دهید و آیا مسیری که تا کنون آمده اید ،درست بوده و به کجا منتهی می گردد‌.

➕ بهتر است بعضی اوقات اهدافتان را مرور کنید و انگیزه درونی به خود تزریق کنید.
☑️ باید بدانید وقتی که شرایط مساعد است ، حرکت کردن هنر نیست . دیدن پیروزی زمانی زیبا است که در بدترین شرایط زندگی ما رخ دهد.

🟥 ممکن است خیلی وقت ها حال روانی بدی داشته باشید و حوصله نداشته باشید. در این شرایط است که اگر متوقف نشوید ، می توانید به آن اهدافی که دوست دارید ؛ برسید.

✅ خوب است که :
یک روز را قوی درس بخوانید و به هیچ کدام از افکار منفی ذهنتان اهمیت ندهید.
آخر روز برگردید و به پشت سرتان نگاه کنید
این قوی درس خواندن ، توانِ شما بوده است . قطعا خیلی از شماها این توانایی را دارید اما هنوز حرکت محکمی نکرده اید.

🟩 کسی که ذره ای برای اهدافش غیرت دارد ، فقط به یک شاهد نیاز دارد که به او نشان دهد که چه میزان توانایی دارد.
آن شاهد همان یکروز است که بدون خستگی درس بخوانید تا درک کنید که چه میزان توانایی دارید.

🔚 همه انسان ها آرزو دارند اما فقط تعداد کمی از آن ها ، آن را به هدف تبدیل می کنند. برای همین است که می گویند اگر سخت بود همه آن را انجام می دادند.
زندگی واقعا سخت است ، اما اگر بتوانید آن را در دستتان بگیرید شیرین می شود .
فقط چند ماه مانده ، حرکت کنید و شرایط را بهتر کنید که وقتی از سر جلسه بازگشتید با خودتان بگویید که من انجامش دادم.

دیدگاهتان را بنویسید