تفاوت #beside و #besides

🅾️ تفاوت #beside و #besides 🅾️

🅾️ کلمه #beside یک حرف اضافه (preposition) و به معنی “کنار یا جنب چیزی/کسی” می باشد.

🔴 Hey, come and sit beside me.
🔴 هی، بیا کنارم بشین.

🔵 His dog sat beside its owner’s grave and refused to leave.
🔵 سگش در کنار قبر صاحبش نشست و حاضر نبود آنجا را ترک کند.

🅾️ ولی #besides هم می تواند یک حرف اضافه باشد و هم یک قید (adverb). در حالت حرف اضافه، besides یعنی “علاوه بر این یا به غیر از” و معادل in addition to است.

🔴 I don’t have anybody besides my family.
🔴 من بجز خانواده ام کسی را ندارم.

🔵 I speak English besides my mother tongue.
🔵 می‌تونم علاوه بر زبان مادریم، زبان انگلیسی هم صحبت
🅾️ در حالت قید نیز besides می تواند معانی از این قبیل داشته باشد: “بعلاوه، از این گذشته” و معادل
furthermore، another thing و as well
است.

🔴 I don’t know French. Besides, I don’t have enough money to study in France.
🔴 من زبان فرانسوی بلد نیستم. به علاوه، من پول کافی برای تحصیل در فرانسه ندارم.

🔵 Besides, I don’t think his real name is John.
🔵 از این گذشته، من فکر نمی کنم اسم واقعی او John باشد.

دیدگاهتان را بنویسید