تغییر یک جهان با کلمات

تغییر یک جهان با کلمات

🔷ما با واژه ها و امور انتزاعی و ذهنی می توانیم دنیا را تغییر دهیم…

دیدگاهتان را بنویسید