تا عید باید درس ها را تمام کنم؟

 

تا عید باید درس ها را تمام کنم؟

🟣 ابدا ضرورتی ندارد و هیچ حرف واقع بینانه ایی پشت این نظر نیست که حتما تا عید تمام کنید.

💡 تا عید تمام کنی که بعد از عید چکار کنی؟!

🟡 حرف درست این است که من در بازه سه ماه بعد از عید جمع بندی کنم.

⁉️ اما منظور از جمع بندی چیست؟

🟣 جمع بندی یعنی پیشروی آنچه که نخوانده ام ➕ مرور و آزمون زدن از آنچه که خوانده ام.

🟡 مسئله میزان و درصد اینهاست. به طور مثال پیشروی بعد از عید ۲۰ درصد وقت من را می گیرد، در حالی که قبل از عید، ۸۰ درصد وقت من را می گرفت. در عید به آزمون، تحلیل آزمون و روان سازی وقت بیشتری اختصاص داده می‌ شود.

دیدگاهتان را بنویسید