ایجاد حریم هنگام خشم و عصبانیت

ایجاد حریم هنگام خشم و عصبانیت

🟠 نکته مهمی که در زمان خشم و عصبانیت وجود دارد، داشتن حریم است؛ یعنی آگاه باشم که ممکن است هر کسی خشمگین شود، اما چند کار را در زمان خشم و عصبانیت انجام ندهم.

🔵 به طور مثال فحش و ناسزا نمی‌گویم، کنایه نمی‌زنم، کتک کاری نمی‌کنم، صدایم را از درجه خاصی بالاتر نمی‌برم، یعنی فریادهای انفجاری نمی‌زنم و‌‌… .

🟠 البته ممکن است یک جایی از دستم در برود، ولی مهم این است که بتوانم این عدم کنترل را کم کنم.

🔵 چون اگر فرد عصبانی، فریاد بکشد یا ناسزا بگوید، تمرکز لازم را از دست داده و در نتیجه کنترل خود را نیز از دست می‌دهد؛ اما طبیعتا وقتی آرام است، می‌تواند کنترل بهتری داشته باشد.

🟠 این موضوع شباهت زیادی به ماشینی دارد که بخاطر سرعت زیاد، از کنترل خارج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید