بررسی منابع تست موجود دربازار برای درس دین و زندگی

“روش مطالعه”

ابتدا منبع اصلی خود را برای این درس انتخاب می کنیم ( استفاده از درسنامه کتاب کمک آموزشی هم می تواند گزینه مناسبی باشد چون توضیحات و نکات مهم را یکجا دارد و نیازی به نوشتن مجدد آنها در کتاب درسی نیست) داشتن یک منبع مطالعه ثابت کمک می کند تا مطالب و حتی تصویر صفحه در ذهن بماند ، سپس متن درس را مطالعه و تمامی آیات را بررسی می کنیم(معنی ، مفهوم و ارتباط آنها با سایر آیات و روایات) بعد از مطالعه مرحله تست زدن است که بهتر است اول سوالات کنکور های چند سال اخیر بررسی شود تا با خط فکری طراح آشنا شویم . در دفعات بعدی باید مرور( تست و مطالعه متن) را در دستور کار قرار دهیم.

📚 سفیر خرد:

“ویژگی ها”

۱.تست های چالش برانگیز و مفهومی ۲.ارائه نمودار درختی ۳.توضیحات کامل و خوب در درسنامه ۴.مشخص کردن کلمات کلیدی هر آیه با رنگ مشخص ۵.ارائه پیام آیات ، ارتباط ها، مشابهت ها، تناسب های معنایی که به یادآوری و دوره مطالب و موضوعات کمک زیادی می کند.

📚 میکرو گاج:

“ویژگی ها”

۱. بیان هدف کلی درس و عناوین و اصطلاحات مهم ۲. بررسی پیام متن ، آیات و روایات و شعرها ۳.معنی کلمه به کلمه آیات ۴.ارائه نکات ترکیبی ، ارتباط معنایی با متن و سایر آیات ۵. بررسی روابط علت و معلولی ۶.بررسی سولات مطرح شده در کتاب درسی ۷.آوردن تست ها در سه قالب کنکوری ، تالیفی و ترکیبی(ترکیبی تعداد کمتری دارد) ۸. بررسی تمام گزینه ها در پاسخ تشریحی ۹. بررسی دام های سوال در قالب اشتباهات متداول

📚 خیلی سبز:

“ویژگی ها”

۱. بیان هدف کلی و مفاهیم اصلی درس ۲.پیام آیات، روایات، اشعار و متن درس،اشاره به اینکه هر نکته ترکیبی از کدام درس و کدام پایه آمده است ۳.بررسی قسمت به قسمت آیات و پرهیز از کلی گویی ۴.متمایز کردن کلیدواژه ها و عبارات مهم با رنگ متفاوت و مشخص کردن روابط علت و معلولی ۵.آوردن تست ها در دو قالب کنکور و تالیفی ۶. بررسی سوالات و فعالیت های کتاب درسی

📚 آیکیو پلاس گاج:

“ویژگی ها”

۱.درسنامه مختصر در قالب نمودارهای درختی و عبارات کوتاه(مناسب برای مرور سریع) و بررسی تیتر به تیتر موضوعات ۲. پیام آیات: کوتاه و مختصر ۳.ارائه روابط علت و معلولی ۴.آوردن نمونه تست ها در درسنامه برای آشنایی بیشتر ۵.تست ها در دو قالب کنکوری و تالیفی

📚 موج آزمون:

“ویژگی ها”

۱.درسنامه مناسب مرور در سه قالب آیات(بررسی معنی، پیام،کلیدواژه و نکات ترکیبی هر آیه) ، نگاهی به متن(جملات کلیدی متن) ، بازگشت به درس(مرور متن به صورت تیتروار و نمودار های درختی) ۲.تست های درس به درس به صورت چند آزمون ده سوالی برای هر درس ۳.چند آزمون جامع ۲۵ سوالی

📝توضیحات تکمیلی

دو کتاب سفیر خرد و میکرو سوالات مفهومی بیشتری دارند. خیلی سبز سطح متوسط رو به بالا و کتاب آیکیو پلاس تعداد سوالات زیادی دارد به طوریکه یک ایده در چندین تست تکرار شده است. کتاب موج آزمون مناسب دوران جمع بندی است.

📌علاوه بر منابع ذکر شده برای مرور سریع آیات می توان از کتاب های لقمه ای مهرو ماه، خیلی سبز یا میکرو استفاده کرد.

نویسنده مسئول: صبا مردانه