مزایا و معایب رفع اشکال با معلم خصوصی

من بین کلاس خصوصی ، دی وی دی یا کلاس اضافه برای رفع اشکال و یادگیری بیشتر درس ها با بحث معلم خصوصی موافق هستم. اما ترجیح بنده این است که بخواهیم قبل از آنکه سریع از یک فرد دیگر کمک بگیریم برای یادگیری خودمان برویم و یک درسنامۀ سبک تر از یک کتاب دیگر را مثلا سیر تا پیاز گاج یا جزوات یک معلم یا کتاب هایی با سطح پایین تر مثل فاگوزیست برای درس زیست شناسی. از روی این ها سعی کنیم کلنجار برویم و متن کتاب را با تست های همان کتابی که داریم می خوانیم تطبیق دهیم. این می تواند خیلی مفید باشد. بعد از آن در صورتی که واقعا نفهمیدیم معلم خصوصی میتواند کمک کند. و دی وی دی هم به همچنین. اگر دی وی دی خوب و مفید و البته کوتاه باشد که نخواهد وقت را بگیرد هم خوب است.

اما دربارۀ معلم خصوصی به چه صورت باشد؟
بعضی ها برای یک درس به صورت کامل معلم خصوصی میگیرند.که بااین مخالف هستم و معتقد هستم دانش آموز باید خودش کار کند و خودش یاد بگیرد براساس آموزه های کلاس درس خود و بعد از آن اگر یک جایی را نفهمید آخر هفته چند ساعت رایک معلم برای رفع اشکال بگیرد.معلمی که نخواهد درس ها را طول دهد و نخواهد برای اینکه کلاس های بیشتری داشته باشد مطالب را موکول کند به جلسات آینده! معلمی باشد که درسش را بدهد به صورت خلاصه و مفید! این میتواند ایده آل باشد