رشته های دارای مصاحبه در انتخاب رشتۀ کنکور سراسری

منظور از رشته های نیمه متمرکز رشته محل های،دو مرحله ای هستند که مصاحبه دارند.

رشته های متمرکز، رشته هایی هستند که مصاحبه ندارند و در واقع پذیرش آنها یک مرحله ای است.
در انتخاب رشته کنکوری سراسری، اگر یک داوطلب از ابتدا رشته متمرکز یعنی رشتۀ بدون مصاحبه قبول شود ، سایرانتخاب هاش چه متمرکز و چه نیمه متمرکز دیگر بررسی نمیشود.

اما اگر داوطلبی ابتدا در یک رشته نیمه متمرکز دارای مصاحبه در مرحله اول قبول شود، نامش در فهرست قبولی های اولیه آن رشتۀ نیمه متمرکز اعلام میشود که برای مصاحبه اقدام کند ، ولی کامپیوتر سازمان سنجش همچنان به جستجوی خود ادامه می دهد و سایر رشته محل ها را هم مورد بررسی قرار می دهد .
ممکن است داوطلبی حداکثر دو رشتۀ دارای مصاحبه در مرحلۀ اول قبول شود و دعوت به مصاحبه شود و حداکثر یک رشتۀ متمرکز هم می تواند قبول شود یعنی مجموعا تا سه،انتخاب ممکن است در مرحلۀ اول یک داوطلب قبول شود .

پس در این حالت (مورد دوم) ممکن است یک رشتۀ متمرکز هم در کنار مرحله اول نیمه متمرکزها قبول شود .
در این صورت زمانی که نتایج نهایی قبولی های متمرکز اعلام می شود داوطلب قبول شده میتواند به دانشگاه مراجعه کرده و در رشتۀ متمرکز ثبت نام کند.

چنانچه داوطلب متمرکز قبول شد و ثبت نام کرد، در صورتی که نامش جزو کسانی که دعوت به مصاحبه نیمه متمرکز شدند باشد، حالات ذیل ممکن است:

۱-داوطلب می تواند اصلا به مصاحبه نرفته و همان رشتۀ متمرکزی که ثبت نام کرده را ادامه دهد.
۲-میتواند به مصاحبه رفته و درمعاینه و امتحان های عملی و تئوری شرکت کند و اگر سرانجام رشتۀ نیمه متمرکز را قبول شد، قبولی او در رشته متمرکز لغو شده و رشتۀ نیمه متمرکز را ثبت نام می کند.
۳-چنانچه هم در مصاحبه و معاینه و گزینش نیمه متمرکز قبول نشود می تواند همان رشتۀ متمرکز را که قبلا ثبت نام کرده و دانشجو شده است ادامه دهد.

بنابراین رشته های نیمه متمرکز را پیش از رشته های متمرکز در اولویت انتخاب ها قرار دهید در غیراینصورت اگر رشتۀ متمرکز را زودتر قبول شوید انتخاب رشته شما متوقف شده و در ادامه انتخاب های نیمه متمرکز شما بررسی نمیشود!

چنانچه مجاز به انتخاب رشته باشید میتونید به تعداد نامحدود رشته های نیمه متمرکز را انتخاب کنید اما حداکثر در ۲ رشته محل دعوت به مصاحبه خواهید شد.

اگر در دورۀ روزانۀ یک رشتۀ نیمه متمرکز یا متمرکز قبول شوید در کنکور سراسری سال بعد می توانید شرکت کنید اما نمی توانید دورۀ روزانه را در انتخاب رشتۀ سال بعد انتخاب کنید.
گزینش بیشتر این رشته ها و همچنین رشته های دارای شرایط خاص یعنی بورسیه به صورت کشوری انجام می شود.

گزینش بیشتر رشته های نیمه متمرکز به صورت کشوری انجام میشود.
یعنی رتبۀ کشوری در گزینش حائز اهمیت است.

دانشگاه های دارای رشته های دارای مصاحبه :

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه اطلاعات و امنیت، دانشگاه علوم انتظامی امین، مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پرستاری بانک ملی به صورت نیمه متمرکز دانشجو پذیرش میکنند یعنی مصاحبه، معاینه و گزینش دارند.