کارنامه های سنجش سرکار خانم فروغ رنجبر رتبه 1 کنکور هنر – دانش آموز امیر میرهلی

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

کارنامه های سنجش سرکار خانم فروغ رنجبر رتبه 1 کنکور هنر – دانش آموز امیر میرهلی


 آزمون 24 آذر 1396

فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 9494


آزمون 6 بهمن 1396

 

فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 11000

 رتبه 2 کشوری

 آزمون 18 اسفند 1396

فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 11004


آزمون 31 فروردین 1397

 

فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز :  11547

رتبه معادل کنکور 1396 : 3


آزمون 11 خرداد 1397

فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز :  12329

رتبه معادل کنکور 1396 : 1

80%
Awesome
  • Design