رتبه یک کنکور انسانی 1399 مهدی ضیایی

رتبه 8 کشوری انسانی

پنجشنبه 10 مهر 99 میزبان آقای مهدی ضیایی رتبه 1 انسانی منطقه و 8 کشوری کنکور 99 و اخوی گرامی ایشان بودیم

سال هاست به درک دانشجویی خود و به پیروی از اساتیدم، دغدغه توسعه میان رشته ای علوم انسانی را دارم و برای رسیدن به این مهم، پرورش و حمایت از نخبگان جوان این حوزه از همان سال های اولیه ورود به دانشگاه را اولویت می دانم. علوم انسانی باید درون خودش و نیز در همکاری با سایر علوم توسعه یابد؛ به نوعی همه ی رشته ها با هم تعامل داشته باشند تا تصور و شاید توهم تئوریک بودن علوم انسانی و نداشتن وجهه ی عملی و کاربردی در سطح جامعه از بین رود. از رشته های انسانی نیز می تواند تولید ثروت کرد، کارآفرینی کرد و خلاق بود.

رتبه یک کنکور انسانی