نتایج کنکوری های 98 مشاوره تحصیلی امیر میرهلی

نتایج کنکوری های 98 مشاوره تحصیلی امیر میرهلی بر اساس کارنامه های دریافت شده و حذف نام کسانی که تمایلی به اعلام نامشان به صورت عمومی نداشتند
(چیدمان نتایج بر اساس کمیت رتبه ها در هر گروه آزمایشی می باشد و از نظر ما هیچ رشته ای بر دیگری ارجحیت ندارد.)


گروه آزمایشی علوم تجربی

🔺محدوده ی اعلام نتایج: رتبه های زیر 2500

🔺تعداد کل رتبه ها: 29 نفر(5 نفر رتبه های بین 1000 تا 2000 درخواست عدم درج نامشان به صورت عمومی داشتند)

🔺تعداد دوازدهمی ها: 17 نفر

🔺تعداد فارغ التحصیلان: 12 نفر

🔹رتبه 395 گروه آزمایشی تجربی خانم زهرا محمدی از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی، هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان فرزانگان 1 تهران

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیرماه 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 359 گروه آزمایشی تجربی خانم زهرا حمیدی از تبریز منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی، هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان فرزانگان 1 تبریز

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 401 گروه آزمایشی تجربی خانم آیدا اسلامی از سیرجان منطقه 2 و 46 سهمیه

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و 1 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان فرزانگان

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 437 گروه آزمایشی تجربی خانم زینب حسینی از خوی منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی، هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹فارغ التحصیل

🔹مدت حضور در آکادمی: آذر 1397 تا کنکور 98 حدود 200 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 620 گروه آزمایشی تجربی آقای علی جباری از قزوین منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان تیزهوشان شهید بابایی

🔹مدت حضور در آکادمی: آذر 1397 تا کنکور 98 حدود 200 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 678 گروه آزمایشی تجربی آقای محسن خوروش از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹فارغ التحصیل

🔹مدت حضور در آکادمی: شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 724 گروه آزمایشی تجربی خانم مهسا مهربان از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹فارغ التحصیل(دوری چند ساله از کنکور و فارغ التحصیل ریاضی)

🔹مدت حضور در آکادمی: شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 793 گروه آزمایشی تجربی آقای امیر قربانی از یاسوج منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان تیزهوشان

🔹مدت حضور در آکادمی: اسفند 1397 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 845 گروه آزمایشی تجربی خانم ویدا عباسی از مبارکه منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی، هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان دولتی فاطمه الزهرا

🔹مدت حضور در آکادمی: شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 885 گروه آزمایشی تجربی خانم زهرا نادی از اسفراین منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹فارغ التحصیل

🔹مدت حضور در آکادمی: دی ماه 1397 تا کنکور 98 حدود 180 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 995 گروه آزمایشی تجربی خانم شقایق پرورش از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی، هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان دولتی خدیجه کبری

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیرماه 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 1036 گروه آزمایشی تجربی آقای امیرحسین اسحاقی از ورامین منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان تیزهوشان شهید ستاری

🔹مدت حضور در آکادمی: دی ماه 1397 تا کنکور 98 حدود 180 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 1272 گروه آزمایشی تجربی آقای امیرحسین اسماعیلی از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹فارغ التحصیل

🔹مدت حضور در آکادمی: شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 1295 گروه آزمایشی تجربی خانم شقایق بهشتی از تنکابن منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان فرزانگان

🔹مدت حضور در آکادمی: مهر1397 تا کنکور 98 حدود 250 برنامه ی روزانه


🔹رتبه های 1343، 1689، 1931، 2012، 2333، 2411، 2443، 2640، 2754 و 5 رتبه ی 1000 تا 2000 دیگر که به درخواست خودشان نام نمی بریم در گروه آزمایشی تجربی به ترتیب خانم ها و آقایان فاطمه ملایی، هادی ابراهیمی، مریم رضوی، زهرا کریمی، نسرین فخری، شکیبا مهدی زاده، مائده حرثی، علی علیزاده و زهرا حمزه نژادی

🔹آزمون آزمایشی: سنجش، قلم چی و آکادمی

🔹مقطع به ترتیب فارغ التحصیل، فارغ التحصیل، فارغ التحصیل، دوازدهم، فارغ التحصیل، دوازدهم، دوازدهم، فارغ التحصیل، دوازدهم و فارغ التحصیلگروه آزمایشی هنر

🔺محدوده ی اعلام نتایج: رتبه های زیر 200

🔺تعداد کل رتبه ها: 12 نفر

🔺تعداد دوازدهمی ها: 11 نفر

🔺تعداد فارغ التحصیلان: 1 نفر

🔹رتبه 9 گروه آزمایشی هنر خانم شمیلا حسین زاده از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 13 گروه آزمایشی هنر خانم نگین کامران از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 16 گروه آزمایشی هنر خانم نرگس جعفری از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 21 گروه آزمایشی هنر خانم هدیه قنادیان از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 24 گروه آزمایشی هنر خانم مینا شریفی از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا اردیبهشت 98 حدود 250 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 36 گروه آزمایشی هنر خانم نرگس محمد زاده از پاکدشت منطقه 3(ایشان به خاطر اشتباه در کارنامه سهمیه منطقه 1 اعلام شده اند که پس از ویرایش سازمان سنجش احتمالا رتبه ی 1 تا 3 منطقه 3 خواهند بود)

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مطالعه ی کنکور هنر همزمان با رشته ی ریاضی(دیپلم ریاضی فیزیک)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول آبان 1397 تا کنکور 98 حدود 250 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 49 گروه آزمایشی هنر خانم همراز پزشکی از میانه منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مطالعه ی کنکور هنر همزمان با رشته ی تجربی(دیپلم تجربی)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیر 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 49 گروه آزمایشی هنر خانم سارا حاجی ابراهیمی از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان دولتی فضیلی

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 250 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 59 گروه آزمایشی هنر خانم شهرزاد آزادنام از بیجار منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مطالعه ی کنکور هنر همزمان با رشته ی تجربی(دیپلم تجربی)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 320 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 68 گروه آزمایشی هنر خانم نیکا پوربی آزار از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان دولتی فضیلی و پس از عید تغییر مدرسه

🔹مدت حضور در آکادمی: اول شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 320 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 144 گروه آزمایشی هنر خانم یاسمین ناظمی از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم هنرستان نمونه دولتی هنرهای زیبا (دختران)

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 186 گروه آزمایشی هنر خانم بهناز بهرامی از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹فارغ التحصیل

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانهگروه آزمایشی علوم انسانی

🔺محدوده ی اعلام نتایج: رتبه های زیر 700

🔺تعداد کل رتبه ها: 8 نفر

🔺تعداد دوازدهمی ها: 6 نفر

🔺تعداد فارغ التحصیلان: 2 نفر

🔹رتبه 5 گروه آزمایشی انسانی خانم الناز موسوی از میانه منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 2 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان نمونه دولتی آیت الله میانجی

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 80 گروه آزمایشی انسانی آقای محمد مهدی فیروزی از مشهد منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: صرفا چند آزمون قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹فارغ التحصیل(چند سال دور از کنکور)

🔹مدت حضور در آکادمی: اسفند 1397 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 165 گروه آزمایشی انسانی خانم هلیا نوروز زاده از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان هیئت امنایی فرهنگ 5

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 185 گروه آزمایشی انسانی آقای مصطفی ملک نیا از مشهد منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: صرفا چند آزمون قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹فارغ التحصیل(چند سال دور از کنکور)

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 193 گروه آزمایشی انسانی خانم پریسا پورمقدم از مبارکه منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: صرفا چند آزمون قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان شاهد اسوه

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 304 گروه آزمایشی انسانی خانم مائده قلی زاده از تهران منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان هیئت امنایی فرهنگ 5

🔹مدت حضور در آکادمی: اول مهر 1397 تا کنکور 98 حدود 300 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 536 گروه آزمایشی انسانی آقای احسان آقایی از گیلانغرب منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان نمومه دولتی امام صادق

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیر 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 643 گروه آزمایشی انسانی خانم یاسمین ساداتی از ساری منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان غیر دولتی فردوس

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیر 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانهگروه آزمایشی ریاضی فیزیک

🔺محدوده ی اعلام نتایج: رتبه های زیر 1500

🔺تعداد کل رتبه ها: 5 نفر

🔺تعداد دوازدهمی ها: 5 نفر

🔺تعداد فارغ التحصیلان: 0 نفر

🔹رتبه 172 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک خانم نیلوفر مقیمی از تنکابن منطقه 3

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان فرزانگان

🔹مدت حضور در آکادمی: اول دی ماه 1397 تا کنکور 98 حدود 200 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 339 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک آقای محمد رضا زرعی حور از ساری منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم تیزهوشان شهید بهشتی

🔹مدت حضور در آکادمی: اول تیرماه 1397 تا کنکور 98 حدود 350 تا 380 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 663 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک خانم زینب موذنی از خمین منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹مقطع دوازدهم فرزانگان

🔹مدت حضور در آکادمی: اول دی ماه 1397 تا کنکور 98 حدود 200 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 943 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک آقای نوید طالبی از اصفهان منطقه 1

🔹آزمون آزمایشی: دو هفته یک بار قلم چی و هر هفته آکادمی و هر 4 آزمون پس از عید سنجش

🔹نمونه دولتی زنده یاد نجفی

🔹مدت حضور در آکادمی: فروردین 1398 تا کنکور 98 حدود 100 برنامه ی روزانه


🔹رتبه 1515 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک آقای کیارش آروین از بروجرد منطقه 2

🔹آزمون آزمایشی: تمامی آزمون های مرحله و جامع سنجش از مهر 97 و هر هفته آکادمی

🔹مقطع دوازدهم دبیرستان غیردولتی فرهیختگان

🔹مدت حضور در آکادمی: شهریور 1397 تا کنکور 98 حدود 320 برنامه ی روزانه