قبولی های هنر مشاوره تحصیلی امیر میرهلی در کنکور 98

نرگس جعفری بازیگری |دانشگاه تهران| روزانه

نرگس محمد زاده طراحی صنعتی| دانشگاه تهران| روزانه

شهرزاد آزادنام بازیگری|دانشگاه هنر تهران | روزانه

نگین کامران سینما| دانشگاه هنر تهران |روزانه

مینا شریفی سینما | دانشگاه هنر تهران | روزانه

شمیلا حسین زاده گرافیک| دانشگاه هنر تهران| روزانه

نیکا پوربی آزار نقاشی| دانشگاه هنر تهران | روزانه

سارا حاجی ابراهیمی عکاسی| دانشگاه هنر تهران| روزانه

همراز پزشکی آهنگسازی| دانشگاه هنر تهران| روزانه

هدیه قنادیان مجسمه سازی| دانشگاه هنر تهران| روزانه

بهناز بهرامی صنایع دستی| دانشگاه الزهرا تهران| روزانه

یاسمین ناظمی صنایع دستی |دانشگاه هنر اصفهان |روزانه

سجاد میرلوحی طراحی صنعتی| دانشگاه تبریز| روزانه

مریم دائی علی گرافیک| دانشگاه هنر تبریز| روزانه

صبا شیوایی گرافیک| دانشگاه هنر تبریز | روزانه

زهرا کرمی گرافیک | دانشگاه یزد| روزانه

پرنیان صادقیان گرافیک|دانشگاه رشت | روزانه

یاسمن پاک نژاد گرافیک|دانشگاه رشت | روزانه

انوشا صادقی نقاشی|دانشگاه رشت |روزانه

زهرا نریمانی طراحی لباس|دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی|روزانه

فرنوش پوست دوز فرش|دانشگاه کاشان |روزانه