قبولی های رشته ریاضی و فیزیک مشاوره تحصیلی امیر میرهلی در کنکور 98

محمد رضا زرعی حور مهندسی عمران| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه

زینب موذنی مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه صنعتی شریف| روزانه

نیلوفر مقیمی معماری|دانشگاه علم و صنعت |روزانه

فرزانه آذربایجانی مهندسی عمران| دانشگاه صنعتی اصفهان| روزانه

کیارش آروین مهندسیصنایع| دانشگاه صنعتی اصفهان|روزانه

نوید طالبی مهندسی برق| دانشگاه صنعتی اصفهان|روزانه

علی کاظمی مهندسی نفت| دانشگاه صنعتی اصفهان| روزانه

نیلوفر داودی مهندسی صنایع| دانشگاه فردوسی| روزانه

فاطمه رحیمی حسینی مکانیک| دانشگاه نوشیروانی بابل|روزانه

محمدرضا احمی مهندسی کامپیوتر| دانشگاه اردکان |روزانه

سامان استکی مهندسی صنایع|دانشگاه اردکان | روزانه

علیرضا محمودی مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی همدان | روزانه

مریم خوش نیت مهندسی برق|دانشگاه صنعتی همدان | روزانه

—— آمار| دانشگاه تهران| روزانه

فهیمه اردی فیزیک مهندسی| دانشگاه کاشان |روزانه

کیوان قجاوند علوم کامپیوتر| دانشگاه شهرکرد| نیمسال دوم