عوض کردن تعاریف منفی در جهت مثبت

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه
80%
Awesome
  • Design