روش کلی مطالعه درس گسسته

حضور در کلاسهای درس مدرسه و یا کلاسهای آموزشی برای یادگیری اولیه :یاد گرفتن اولیه به صورت خودآموز زمان بر و سخت است.

حل تمامی تمارین و مسائل کتاب درسی و اثبات تمامی قضایا و در صورت لزوم حل تعدادی سوال تشریحی

تست زنی زیاد و تیپ بندی سوالات و تمرکز بر تیپهای مورد علاقه طراحان:ابتدا تسلط بر تستهای سراسری سپس زدن تستهای تالیفی.

تثبیت و مرور مطالب در قالب تست در بازه های زمانی منظم

🔵نکات جزئی تر در رابطه با هر فصل از درس گسسته

نظریه اعداد:مهم ترین بخش گسسته می باشد.تشریحی خواندن در این فصل کمک کننده است.ب.م.م و هم نهشت از مباحث مورد علاقه طراحان هستند.در این فصل تسلط به کاربردها و قضایا اهمیت زیادی دارد.به موضوعات اصلی توجه کنید و خود را درگیر سوالات اضافه نکنید.

گراف:تسلط به فرمول ها در این فصل بسیار مهم است.سعی کنید در قالب تست مباحث را تثبیت کنید و نکاتی را که مهم هستند فقط یادداشت نکنید.

ترکیبیات:در این بخش تسلط به مفاهیم(انواع تابع) با اهمیت است.با کوچکترین تغییر متن سوال،راه حل به طور کلی عوض می شود.به صورت سوال به طور ویژه توجه کنید.حتما ابتدا ترکیبیات در سال پایه را خوب کار کنید.

احتمال(نظام قدیم):به سوالات این قسمت با تسلط به مفاهیم به راحتی می توانید پاسخ دهید.احتمال پیوسته و تابع توزیع بیشترین مباحث تکرار شده می باشند.