تحلیلی آماری بر سؤالات عربی کنکورهای ۹۸ نظام جدید

📚رشته تجربی :

✔️۹ سؤال ترجمه ⇦ ترکیبی
✔️۱ سؤال تعریب ( عین جمله کتاب😊 ) ⇦ درس ۳ یازدهم
✔️۴ سؤال درک مطلب
✔️۳ سؤال اعراب و تحلیل صرفی:

🍄تشاهَدُ :
مضارع – للغائبه – مزید ثلاثی ( درس ۴ دهم )
اعراب : فعل و فاعله محذوف ( همون مجهول😊 ) ( درس ۶ دهم )

🍄تظهر :
مضارع – للغائبه – مجرّد ثلاثی
اعراب : فعل و فاعله… ( درس ۵ دهم )

🍄مثمِره :
اسم – مفرد مؤنث ( درس ۱ دهم ) – اسم فاعل ( مصدره : اِثمار ) ( درس ۴ و ۸ دهم )

🌻بقیه موارد هر کدام ۱ سؤال :

🗳پر کردن جای خالی با لغت مناسب ‌⇦ ترکیبی
🗳لغات متضاد ⇦ ترکیبی
🗳جمع مؤنث سالم ⇦ درس ۱ دهم
🗳تشخیص لام امر غایب ( طلب للقیام ..) ⇦ درس ۶ یازدهم
🗳اسلوب شرط ⇦ درس ۲ یازدهم
🗳کاربرد حروف مشبهه بالفعل ( کلمه تکمیل کننده جمله ماقبل …) ⇦ درس ۱ دوازدهم
🗳اسلوب حصر ⇦ درس ۳ دوازدهم

_____________

📚رشته ریاضی :

✔️۹ سؤال ترجمه ⇦ ترکیبی
✔️۱ سؤال تعریب (عین جمله کتاب😊) ⇦ درس ۴ دوازدهم
✔️۴ سؤال درک مطلب
✔️۳ سؤال اعراب و تحلیل صرفی:

🍄نشاهِدُ :
مضارع – للمتکلّم مع الغیر – مزید ثلاثی ( درس ۴ دهم )
اعراب : فعل و مع فاعله جمله فعلیه ( درس ۵ دهم )

🍄ترسَلُ :
للغائبه – مزید ثلاثی ( ماضیه : ارسل علی وزن اَفعل ) ( درس ۴ دهم ) – مجهول ( درس ۶ دهم )
اعراب : فعل و الجمله الفعلیه ( درس ۵ دهم )

🍄ارتفاع :
اسم – جمع مکسّر أو تکسیر ( درس ۱ دهم ) – حروفه الاصلیه « ر ف ع »
اعراب : مضاف و مضاف الیه ( النخل )

🌻بقیه موارد هر کدام ۱ سؤال :

🗳تعریف لغت ⇦ ترکیبی
🗳نوع جمع ( جمع سالم و مکسّر ) ⇦ درس ۱ دهم
🗳اسم تفضیل ⇦ درس ۱ یازدهم
🗳مضارع التزامی ⇦ ترکیبی درس ۵ یازدهم و درس ۱ دوازدهم
🗳صحّت لای نفی جنس ⇦ درس ۱ دوازدهم
🗳مفعول مطلق نوعی ⇦ درس ۴ دوازدهم
🗳حال ( جمله حالیه اسمیه ) ⇦ درس ۲ دوازدهم

____________

📚رشته انسانی :

✔️۹ سؤال ترجمه ⇦ ترکیبی
✔️۱ سؤال تعریب ( عین جمله کتاب😊 ) ⇦ درس ۳ دوازدهم انسانی
✔️۴ سؤال درک مطلب
✔️۳ سؤال اعراب و تحلیل صرفی:

🍄تصبِح :
مضارع – مزید ثلاثی ( من باب افعال ) ( درس ۴ دهم انسانی ) – معرب ( درس ۶ دهم انسانی )
اعراب : فعل من الافعال الناقصه ، اسمه رؤیه ( درس ۷ یازدهم انسانی )

🌻بقیه موارد هر کدام ۱ سؤال :

🗳متضاد ⇦ ترکیبی
🗳اسم تفضیل ⇦ درس ۱ یازدهم انسانی
🗳ضرب و تقسیم و … در اعداد ⇦ درس ۲ دهم انسانی
🗳ترکیب جمله وصفیه و مفعول ( عین المفعول موصوفاً بالجمله ) ⇦ درس ۵ یازدهم انسانی
🗳ماضی استمراری در جمله وصفیه ⇦ درس ۵ یازدهم انسانی
🗳ترجمه افعال ناقصه ( لایدلّ علی الزمن الماضی ) ⇦ درس ۷ یازدهم انسانی
🗳منادی ( مخصوص انسانی ) ⇦ درس ۵ دوازدهم انسانی

______________

📚 رشته زبان :

✔️۹ سؤال ترجمه ⇦ ترکیبی
✔️۱ سؤال تعریب ( عین جمله کتاب ) ⇦ درس ۴ یازدهم
✔️۴ سؤال درک مطلب
✔️۳ سؤال اعراب و تحلیل الصرفی:

🍄توَسّعَت :
للغائبه – مزید ثلاثی ( مصدره : توسّع علی وزن تفعّل ) ( درس ۳ دهم )
اعراب : فعل و فاعله … و الجمله الفعلیه ( درس ۵ دهم )

🍄یستخدم :
للغائب – مزید ثلاثی ( من وزن استفعل ) ( درس ۳ دهم )
اعراب : فاعله … و مفعوله ضمیر «ها» المتّصل ( درس ۵ دهم )

🍄البقّالون :
جمع سالم للمذکّر ( درس ۱ دهم ) – اسم مبالغه ( للدلاله علی صاحب الحرفه ) ( درس ۸ دهم ) – معرّف بأل ( درس ۳ یازدهم )
اعراب : فاعل لفعل… ( درس ۵ دهم )

🌻از بقیه موارد هر کدام ۱ سؤال :

🗳 تعریف لغت ⇦ ترکیبی
🗳 لغات مترادف⇦ ترکیبی
🗳 جمع مؤنث سالم ⇦ درس ۱ دهم
🗳 اسم تفضیل ⇦ درس ۱ یازدهم
🗳 اسلوب شرط ⇦ درس ۲ یازدهم
🗳 کاربرد حروف مشبهه بالفعل ( ما لانرجو وقوعه ..) ⇦ درس ۱ دوازدهم
🗳 اسلوب حصر ⇦ درس ۳ دوازدهم

______________

📚رشته هنر :

✔️۹ سؤال ترجمه ⇦ ترکیبی
✔️۱ سؤال تعریب ( عین جمله کتاب😊 ) ⇦ درس ۳ دوازدهم
✔️۴ سؤال درک مطلب
✔️۳ سؤال اعراب و تحلیل صرفی:

🍄تساعد :
فعل مضارع – مزید ثلاثی ( مصدره : مساعده علی وزن مفاعله ) ( درس ۴ دهم )
اعراب : فعل و مع فاعله: جمله فعلیه ( درس ۵ دهم )

🍄تمتلک :
مضارع – للغائبه – مزید ثلاثی ( مصدره علی وزن افتعال ) ( درس ۳ دهم )
اعراب : فعل و فاعله .. ( درس ۵ دهم )

🍄العالم :
اسم – مفرد مذکر – معرّف بأل ( درس ۳ یازدهم )
اعراب : مجرور بحرف الجرّ ; فی العالم : جارومجرور ( درس ۷ دهم )

🌻از بقیه موارد هر کدام ۱ سؤال :

🗳پرکردن جای خالی با لغت⇦ ترکیبی
🗳کلمات متضاد ⇦ ترکیبی
🗳جمع مؤنث سالم ⇦ درس ۱ دهم
🗳اسم تفضیل ( خیر ) ⇦ درس ۱ یازدهم
🗳نون وقایه ⇦ درس ۷ دهم
🗳جمله وصفیه ⇦ درس ۴ یازدهم
🗳کاربرد حرف مشبهه اِنّ ( تاکید کل جمله ) ⇦ درس ۱ دوازدهم

تهیه شده در تیم دپارتمان رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی و هنر وبسایت مشاوره تحصیلی امیر میرهلی

کپی برداری از مطالب سایت صرفا با ذکر منبع مجاز می باشد .