تاثیر گفتمان در موفقیت

تفکر مثبت ، ذهن برنده و باور به پیروزی، برای موفق شدن از اهمیت زیادی برخوردار است
زبان و گفتمان، بستر هستی و زیست انسانی است که می تواند روی عملکرد ما تاثیر زیادی بگذارد.
شاید شما کلمات را به زبان نیاورید و بیان نکنید ولی کلمات و افکاری که در ذهنتان می چرخد و حتی نوع چیدمان اتاقتان می تواند گفتمان شما را مطرح کند.

متاسفانه طبق بررسی ها و تحقیقاتی که انجام شده است، مشخص شده که درماندگی آموخته شده بین ایرانیان بسیار رواج دارد.
گویا در ایرانیان به صورت ذاتی این درماندگی آموخته شده وجود دارد.
این یعنی به فرد توسط خود، اجتماع، اطرافیان و محیط هایی که در آن قرار گرفته است، آموخته شده که یک ادم شکست خورده و درمانده ای هستی و نمیتوانی پیشرفت کنی

این آموزه ها که مستقیم و غیر مستقیم مطرح می شوند، می تواند ذهنیت و گفتمان شما را تشکیل دهند ، این ذهنیت و گفتمان عامل یا مانع موفقیت است.

متاسفانه بحث نا امیدی و درماندگی آموخته شده در بخش هایی از زندگی ما به وفور یافت میشود.
و چه غم انگیز است که جامعه شناسان به این نتیجه میرسند بسیاری از آرمان ها و آموزه هایی که میتوانست زندگی و اینده ی یک نفر و حتی یک جامعه را نجات دهد، به خاطر یاس و نا امیدی عملی نمی شود.
اینجاست که به کنشگرانی نیاز میشود تا شرایط را دگرگون کنند.

این میل به تغییر و تحول میتواند از شما شروع شود و ذهنیت و گفتمان و در راستای آن، اعمالتان را تغییر دهد.
درک گفتمان منطقی و چارچوب فکری صحیح، می تواند در روند زندگی و حتی فرایند کنکور شما بسیار تاثیرگذار باشد.
تلاش، پایبندی به برنامه، روشمندی، زمانبندی صحیح، مدیریت زمان، دوری از حاشیه و غیره میتواند تحت تاثیر این چارچوب فکری و پویش بندی ذهنی قرار بگیرد.

دانش آموزی که کنکور را به عنوان هدف خود انتخاب کرده است نیز از این امر مستثنی نیست و باید از نظر اینگونه مسائل ذهنی و فراشناختی خود را تقویت کند.
ابتدا دست یافتنی بودن هدفش را باور کند و در راستای آن، تلاش کند.
عملگرایی نیز بسیار اهمیت دارد و باور بدون عمل قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.

یک دانش آموز باید کاملا منطقی و به دور از احساسات روند خود را برسی کند و یک چارچوب ذهنی منظم و خودباور را برای خود ایجاد کند.

برای یک دانش آموز، حتی پیشرفت اندکی در درصد های دروس نیز میتواند انگیزه بخش باشد.
هدفگذاری ها و جذابیت های مطالعه میتواند او را در مسیر نگه دارد و برنده بودن را در ذهن او تثبیت کند.
این موفقیت ها و پیشرفت های کوچک میتوانند دومینو وار ادامه پیدا کنند و در نهایت منجر به موفقیت های بزرگ شوند.
فقط باید باور داشت و در راستای آن، بسیار هوشمندانه و زیرکانه تلاش کرد.