استراتژی مدیریت آزمون چیست؟

⁉️ استراتژی مدیریت آزمون چیست؟

📕همه دانش آموزان حتما باید استراتژی مدیریت آزمون داشته باشند؛ یعنی بدانند در بار اول، در چند دقیقه و به کدام سوالات پاسخ خواهند داد.

📗حتی باید بدانند در بار اول، به کدام سوالات، نمی خواهند جواب بدهند و برای بار دوم، به سراغ آن ها خواهند رفت. به طور کلی همه این دست مسائل باید برای دانش آموز مشخص باشد.

دیدگاهتان را بنویسید