🔸 پس از آنکه آشوکا دین بودایی را پذیرفت، در شهرهای مختلف هند پرستشگاه هایی بنا نهاد که الگوی معماری هند شد.  
🔹 این پرستش گاه استوپا (یادبودگاه بودا) نام داشت و آنرا می توان یک نمودار کیهانی به شمار آورد.
🔸 عناصر سازنده استوپا شامل نیم گنبد سنگی، صفحه‌ای مدور، حصار و دوازه و دکل است.
🔹 نرده ها، دروازه ها و گنبد «استوپا» غالبا با نقوش برجسته تزیین می شدند. 
🔸 در استوپا مجسمه بودا وجود نداشت ولی حضور نمادین او با سریر خالی، درخت مقدس، چرخ اشراق و صحنه های زندگی گذشته او مورد تأکید قرار می گرفت. 
🔹 انبوهی از رب النوع های مؤنث و مذکر آمیخته با شاخ و برگ درختان شاداب و حیوانات پرجنبش در استوپا تجسم می یافتند.
🔸 آن چه در نقش برجسته های مزبور اهمیت دارد، ارتباط صریح و بی واسطه با تماشاگر است بدون آن که قواعد دید طبیعی و ملاحظات ژرف نمایی و فضاسازی در صورت بندی آنها لحاظ شده باشد.
🔺نام قسمت های مختلف استوپا:
▪️استوپا: نماد موعظه و مرگ بودا
▫️هارمیکا: فضای مربع شکل محصور بر روی قله استوپا (نماد بهشت خدایان سی و نه گانه است)
▪️یاستی: دکل بلند در وسط هارمیکا (نماد محور عالم، استوپا را به بهشت های برین متصل می سازد)
▫️ترانه: چهار دروازه عظیم (نماد چهار نقطه اصلی کوه جهانی)
▪️مرو: کوه جهانی 
🔺نام های دیگر: 
▪️یونی: رب النوع مونث
▫️لینگا: رب النوع مذکر
▪️درخت مقدس: بدی
▫️چرخ اشراق: چاکرا
▪️زندگی گذشته بودا: جاتکه

دیدگاهتان را بنویسید