اگر سکوت کنم، ضعیف هستم؟

اگر سکوت کنم، ضعیف هستم؟

🔶 برخی فکر می‌کنند اگر سکوت کنند، اطرافیان شان، آن‌ها را مستحق ظلم و اجحاف خواهند دانست. به طور مثال اگر کسی جلوی خانواده‌ام حرف بدی زد و من سکوت کردم، از دید آن‌ها انسان ضعیفی خواهم بود.

🔷 در حالی که می‌دانیم حتی اگر خانواده‌ام چنین دیدی داشته باشند، مسئله خودشان است و ارتباطی با من ندارد.

🔶 اصل تغافل هم دقیقا به همین موضوع اشاره دارد که اگر کسی حرف بدی زد، غفلت کنید.

🔷 البته گاهی ممکن است فردی به شما آزار جدی برساند، که در این صورت، طبیعتا اصل تغافل مفید نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید