آیا می توانیم بدون توجه به محیط، به آرامش خودمان فکر کنیم؟

⁉️ آیا می توانیم بدون توجه به محیط، به آرامش خودمان فکر کنیم؟

🟢 خیر؛ مثل این است که بگوییم چگونه می توانیم بدون خوردن آب، تشنه نباشیم. بالاخره مسائل باید با هم جور باشد. طبیعی است که یک فرد و به تنهایی، نمی تواند تفکرات یک منطقه یا یک سری آدم را عوض کند.

💡 تغییر سه پله دارد:

🟡 پله اول نگاه ها و نگرش هاست، به طور مثال نگرش های سیاسی ممکن است با یک ویدئو تغییر کند.

🟢 پله دوم، مسائل اقتصادی است. این پله، گامی است که مسائل یک مقدار سخت تر می شود. معمولا در مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل سیاسی، نگاه مردم سخت تر عوض می شود؛ اما باز هم این تغییر نگاه و جهان بینی آسان است.

🟡 پله سوم و سخت ترین گام، مسائلی هستند که در جامعه جا می افتند. تغییر این مسائل بسیار بسیار سخت است و یک کار دراز مدتی رو می طلبد.

🔚 بنابراین ما نمی توانیم بدون توجه به محیط، عمل کنیم و از طرفی، تغییر جامعه، کار آسانی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید