مرور برچسب

پشت کنکور انسانی

فاکتورهای پشت کنکور ماندن برای تمامی رشته ها

✔️ ریاضی بارها اشاره کرده ایم که به چند علت موافق این هستیم که به دانشگاه بروند و تاجایی که ممکن است پشت کنکور نمانند : ➖علت اول اگر از بحث مالی فاکتور بگیریم ، بسیاری از دانشگاه های آزاد وجود دارند که در بحث فنی و مهندسی بسیار بهتر و یا در سطح بعضی از دانشگاه های دولتی عمل می کنند . ➖علت دوم رشته های ریاضی و علوم فنی و مهندسی به نوعی…
ادامه مطلب ...