مرور برچسب

رتبه کنکور

ارتباط تراز آزمون های آزمایشی با رتبه ی کنکور

گاهی دانش آموز در ارتباط با تراز آزمون چانه زنی می کند و در واقع به جای عمل کردن مدام حساب کتاب می کند که من این تراز را دارم اما افراد رتبه برتر تراز بالاتری داشتند و فقط با آن سطح تراز می توان موفق شد که این رفتار می تواند بسیار خطرناک شود و چه بسا کسانی که پتانسیل رتبه برترشدن داشتند،به همین علت نتوانستند موفق شوند، یعنی این دانش آموزان به خاطر…
ادامه مطلب ...