مرور برچسب

دانشگاه

رشته های دارای مصاحبه در انتخاب رشتۀ کنکور سراسری

منظور از رشته های نیمه متمرکز رشته محل های،دو مرحله ای هستند که مصاحبه دارند. رشته های متمرکز، رشته هایی هستند که مصاحبه ندارند و در واقع پذیرش آنها یک مرحله ای است. در انتخاب رشته کنکوری سراسری، اگر یک داوطلب از ابتدا رشته متمرکز یعنی رشتۀ بدون مصاحبه قبول شود ، سایرانتخاب هاش چه متمرکز و چه نیمه متمرکز دیگر بررسی نمیشود. اما اگر داوطلبی…
ادامه مطلب ...