رسانه های امیر میرهلی
معرفی رشته هوشبری دانشگاه

معرفی رشته هوشبری

رشته هوشبری جزو کدام شاخه ها است؟ 🔹رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان با اصول، روش ها، تجهیزات و وسایل مورداستفاده

ادامه مطلب »