کارنامه های آزمون سنجش 27 بهمن 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 27 بهمن1396


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز : 11814

 


مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11777


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11684


 سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11621


بیتا بربریان

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز : 11499


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11486


 نگین فقیهی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 11384


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 11374


کیانا گرایلو

شهرستان بجنورد

رشته : تجربی

تراز : 11111


شادان جامی

شهرستان تربت جام

رشته : تجربی

تراز : 11095


فائزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز : 11313

80%
Awesome
  • Design