چرا به بودجه بندی آزمون های آزمایشی در سال کنکور نمی رسیم ؟

واکاوی دلایل نرسیدن به بودجه بندی آزمونهای آزمایشی

نرسیدن به بودجه بندی آزمون یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان است چون قاعدتا وقتی به بودجه بندی نمیرسیم، تراز افت پیدا‌ میکند و باعث سرخوردگی و حرف های نگران کننده دیگران خواهد شد در نتیجه اضطراب ایجاد میشود و حتی اگر دانش آموز به بودجه آزمونی رسیده باشد، این نگرانی همراه او خواهد بود و تمامی این اتفاقات زنجیره وار به هم مرتبط هستند.

۴ علت برای این موضوع وجود دارد:

۱- نیاز به زیرسازی و رعایت پیش نیازها:

این علت را با یک مثال توضیح میدهیم؛ شخصی قصد دارد خانه ای را بسازد و برای این کار به مهندس ساختمان مراجعه میکند. مهندس با توجه به وسعت زمین و خانه مورد انتظار فرد، زمانی را تعیین میکند اما آن فرد نمی پذیرد و میخواهد خانه در مثلا ۱/۴ زمان تعریف شده ساخته شود. مهندس به آن فرد میگوید از نظر تخصصی اینکار امکان پذیر نیست و باید زمانی صرف پی ریزی، اصول معماری و …صرف شود.
این وضعیت مشابه وضع دانش آموزی است که بدون رعایت پیش نیازها، بودجه بندی را تمام کند که اگر اینکار هم انجام دهد، کیفیتی در مطالعه‌ نمی بیند.

۲- ضعف علمی‌:

مسلما اگر دانش آموز به هر دلیلی ضعف درسی داشته باشد، اولویت با برطرف شدن ضعف هاست‌ و باید برای آنها زمان صرف شود و بعد از اطمینان از به تسلط رسیدن، سراغ مباحث بعدی رفت و در این شرایط برنامه هم آهسته تر پیش میرود.

۳- کم کاری های خود دانش آموز:

در اینجا هم به مانند اوایل سال جدید است که اکثر مردم شور و اشتیاق زیادی برای انجام یک سری کارها دارند، هرچه جلوتر میرویم، انگیزه هم کمتر میشود بعضی اوقات هم برعکس است؛ دانش آموز می گوید من چند هفته تا آزمون بعد فرصت دارم هفته اول کمی استراحت میکنم هفته بعد پرانرژی میخوانم و متاسفانه تعادل وجود ندارد.

۴- صرف زمان برای اتمام مراحل یادگیری فصلی خاص:

ممکن است تمام مراحل یادگیری فصلی کامل نشده (مثلا چند مرحله آخر مرور) و به خوبی تثبیت صورت نگرفته باشد اما فصل جزو بودجه بندی است. در این حالت بعد از آزمون هم، چند روز اول باید به تکمیل مراحل باقی مانده پرداخت و رفع اشکال باید انجام شود ولو اینکه آن فصل در بودجه آزمون بعدی نباشد.

نتیجه کلی

تراز با اهمیت است اما نباید کمیت های این چنینی کیفیت مطالعه را تحت الشعاع قرار دهد چرا که نتایجی به مراتب ناخوشایندتر به دنبال دارد.

توضیحات کامل در این باره در ویس زیر:

دانلود