نماد سایت برنامه ساز کنکور و مربی موفقیت – امیر میرهلی

شیوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب

شیوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب زبان2

برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب زبان در ابتدا باید سطح علمی خود و میزان تسلط به متن را بدانید.

1- تسلط کم و سطح علمی ضعیف:

برای مثال اگر متن ۱۰۰ واژه داشته باشد و دانش آموزی معنی ۸۰-۷۰ واژه را نداند یعنی وضعیت پاسخگویی به سوالات درک مطلب خوب نیست و فرد باید درک مطلب را به صورت آموزشی کار کند یعنی در ابتدا باید واژگان جدید را معنا و فیش نویسی کرده و ساختار جملات، افعال، قیود و چگونگی ترجمه را تحلیل کند و به طور کلی مهارت ترجمه (translation skill) را بیاموزد.

2-تسلط زیاد و سطح علمی خوب:

ممکن است دانش آموز از یک متن ۱۰۰ واژه ای تنها ۲۰ واژه را بلد نباشد که در اینجا باید ابتدا سراغ متن برود و به سوالات پاسخ دهد و بعد معانی را بررسی کند و اینجا مهارت پاسخگویی اهمیت بسیار زیادی دارد و در کنکور هم اتفاق میفتد که بیش از به ذهن سپاری واژگان ،مهارت ترجمه کمک کننده است.

3-مارک دار کردن سوالات درک مطلب:
عموما سوالات درک مطلب و کلوز تست نیاز به مارک دار شدن ندارند و فقط سوالاتی میتوانند مارک دار شوند که تیپ جدید یا مهمی داشته باشند زیرا تیپ شناسی در درک مطلب بسیار مهم است

دانلود

شیوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب زبان
خروج از نسخه موبایل