نماد سایت برنامه ساز کنکور و مربی موفقیت – امیر میرهلی

تحلیل سوالات چالشی آزمون 25 مهر

تحلیل آزمون های امیر میرهلی 25.7.99

“ادبیات”

📝 سوال 7

 از مبحث حذف فعل است که اینجا خواسته ما گزینه ای را مشخص کنیم که در آن حذف فعل به قرینه معنوی صورت گرفته است. جواب سوال گزینه3 است که متاسفانه فقط 14%داوطلبان گزینه صحیح را انتخاب کردند. در این گزینه “ای دوست” آمده و ما می دانیم هر جا شبه جمله و یا منادا بیاید حتما ما حذف فعل به قرینه معنوی داریم. در اصل این جمله به این صورت بوده: ای دوست(با تو هستم)مرو…..در مصراع دوم هم دوباره منادا آمده پس تمام چیزهایی که گفتیم برای آن هم درست است. این بیت 2 حذف فعل به قرینه معنوی دارد.
در گزینه1 این سوال که پاسخ 10%داوطلبان بوده ما هیچ حذف فعلی نداریم! و همه جمله ها فعل دارند. در گزینه2 که 7%دانش آموزان این گزینه را انتخاب کردند هم هیچ حذف فعلی مشاهده نمی شود. اما در گزینه4 که متاسفانه 25%داوطلبان این گزینه را انتخاب کردند ما حذف به قرینه لفظی داریم (در انتهای بیت)نه معنوی.

📌این سوال در کل سوال ساده ای بود (که متاسفانه 42%پاسخ ندادند)با توجه به این نکته که هر منادا و شبه جمله ای حذف به قرینه معنوی دارند.

📝سوال 9

 هم یکی دیگر از سوالات چالشی این آزمون بود که سوال قرابت معنایی بود.سوالی با سطح متوسط که حدود 13%جواب ندادند. پاسخ این سوال گزینه 1 است. صورت سوال به افزایش نعمت در صورت شکرگزاری اشاره دارد.
در گزینه الف اینکه مهمان روزی خود را میخورد در صورت شکرگزاری، اشاره به زیاد شدن نعمت دارد. در گزینه ب هم کلید واژه گنج مزید (هم خانواده زیاد) ما را بسیار به “نعمتت افزون کند” نزدیک میکند. پس گزینه 1 جواب صحیح است.
گزینه ج به این اشاره دارد که به افرادی که شاکر هستند خدمت کن و نه اینکه نعمتت زیاد می شود در صورت شکرگزاری. بیت گزینه د هم به این اشاره دارد که خدایا شکرت که من تو را عبادت میکنم و بازهم اثری از زیاد شدن نعمت دیده نمی شود.
حدود 35%داوطلبان متاسفانه گزینه 3 را انتخاب کردند که با توجه به عبارت “د” این گزینه غلط است.

📌این سوال، سوال متوسطی بود که متاسفانه 13%پاسخ ندادند. توجه به کلیدواژه ها ما را در بدست آوردن پاسخ صحیح راهنمایی می کرد.


“عربی”

📝سوال 15

این آزمون سوالی از مبحث معنی و مفهوم بود که گزینه3 پاسخ این سوال بود که فقط حدود 15%جواب درست به آن داده اند. در صورت سوال میگوید گزینه ای که مفهومش همانند مفهوم سوال است را انتخاب کنید. در صورت سوال آورده (رییس قوم، خدمتگذار آنها در سفر است )و تنها گزینه ای که این مفهوم را کامل میرساند گزینه3 است که میگوید رییس قوم شب و روز به مردم خودش خدمت میکند. که همین مفهوم را می رساند. کلید واژه “قومه (گروهش)” به ما بسیار در رسیدن به جواب کمک میکند.
در گزینه1 مفهوم کلی به این اشاره دارد که رییس قبیله هر چه بخواهد انجام میدهد که به هیچ وجه مفهوم سوال را نمی رساند. خوشبختانه هیچکس این گزینه را انتخاب نکرده است. اما گزینه چالشی این سوال گزینه2 بود که حدود 38%داوطلبان این گزینه را انتخاب کردند. اگر شما هم اشتباها این گزینه را انتخاب کردید پس خوب دقت کنید. وقتی به فعلی ضمیری بچسبد، آن ضمیر نقش مفعول میگیرد. فعل “یخدمه” یعنی به او خدمت میکند که او اینجا همان رییس قوم است. پس معنای این گزینه میشود: رییس مردم همان کسی است که مردم به او خدمت کنند که دقیقا متضاد جمله صورت سوال است. پس این گزینه غلط است. در گزینه 4 هم که فقط 8% آن را انتخاب کردند هم بعلت وجود قید “فقط” رد میشود.

📌در کل این سوال، سوال ساده ای بود که توجه به افعال و معنای کلی جواب را به ما نشان میداد، حدود 38%پاسخ نداده اند.

📝سوال 20

هم یک دیگر از سوالات چالشی این آزمون بود که از مبحث فعل طرح شده بود. پاسخ صحیح این سوال گزینه 3 بود(حدود ۳۰٪درست جواب دادند)که مضارع فعل استرجعتُ سوال شده بود که چون فعل در صیغه متکلم وحده است مضارع آن با حفظ نوع باب میشود استرجعُ. دقت شود در تبدیل زمان افعال به هم نباید نوع باب تغییر کند. مثلا اگر باب فعل ماضی استفعال است باید مضارع آن هم باب استفعال باشد مگر اینکه خود سوال بگوید!
در این سوال بقیه گزینه ها مشکل خاصی ندارند اما فقط گزینه ۱ که حدود ۲۵٪داوطلبین آنرا انتخاب کردند کمی چالشی به نظر می آید. اگر شما هم این گزینه را انتخاب کردید به توضیحاتم توجه کنید‌. همانطور که گفتم در تبدیل زمان افعال نباید باب تغییر کند .در این گزینه امر فعل ” تسمع”خواسته شده. این فعل یک فعل ثلاثی مجرد است. اما فعلی که به صورت جواب نوشته شده؛ “اِستمع” است. این فعل، فعل امر از باب افتعال است. همانطور که مشاهده شد باب تغییر کرد و این خلاف مقررات ما بود! پس این گزینه هم غلط است.

📌این سوال، سوال متوسطی بود که حدود 34%دانش آموزان به این سوال جواب ندادند و من احساس میکنم بخاطر ترس از ظاهر سوال بود در صورتی که ما دیدیم با توجه به این نکته که در تغییر زمان نوع باب تغییر نمی کند به راحتی حل می شد.


“دینی”

📝تست شماره 25

 درصد پاسخگویی درست: 29%

سوالات مربوط به مراتب توحید و شرک و همچنین خط تمایز بین این دو غالبا در آزمون سراسری محبوب هستند و یادگیری آنها پراهمیت به نظر می‌رسد.
صورت این سوال از ما گزینه‌ای را می‌خواهد که با بقیه از لحاظ مفهوم تفاوت داشته باشد. حال پاسخ تست به دو صورت می‌تواند باشد: اول اینکه سه گزینه به یکی از موارد شرک یا توحید اشاره کند و یک گزینه به دیگری، دوم اینکه سه گزینه یک مرتبه خاص از شرک یا توحید را توضیح دهند و یک گزینه مرتبه‌ای دیگر را.

گزینه1 عبارت “تدبیر” در گزینه نشان از مرتبه ربوبیت دارد و همچنین عبارت “حسابی جداگانه” هم به شرک اشاره دارد.  مربوط به شرک در ربوبیت است.

گزینه 2 عبارت “امور جهان” مرتبط با مرتبه ربوبیت هست و “دخالت در آن مستقل از خداوند” اشاره به شرک دارد.  مربوط به شرک در ربوبیت است.

گزینه3 عبارت “پدیده های گوناگون” مشخصا به مرتبه خالقیت اشاره می‌کند و عبارت “چندین خدا را پرستیدن” هم شرک را مطرح می‌کند. مربوط به شرک در خالقیت است.

گزینه4 عبارت اول گزینه مرتبه ربوبیت را ذکر می‌کند و عبارت “نتیجه تدبیر اوست” هیچ تناقضی با توحید در ربوبیت ندارد .مربوط به توحید در ربوبیت است.

📌خب سه گزینه با شرک و یک گزینه با توحید مرتبط بود، پس پاسخ تست گزینه چهارم است.


“زبان”

📝سوال 37 
درصد پاسخ صحیح (گزینه سه) : 34%

گزینه سه صحیح می باشد زیرا برای پیش بینی های نسبتا منطقی و مطمعن در مورد اتفاقاتی که قرار است رخ دهد و بر اساس شواهد و مدارک می باشد باید از going to استفاده کنیم .
ولی برای پیش بینی های که بر اساس تجربه و نظر شخصی خودمون هست بدون هیچ مدرک و نشونه ای از will استفاده می کنیم .

.ake an umbrella with you , it is going to rain

با خودت چتر ببر ، قراره بارون بیاد . ( چتر بردن نشانه ای برای اینکه قراره بارون بیاد, نشانه و مدرک داشتن , going to )

مثال دیگر:

Look at those black clouds , it is going to rain

ابر های سیاه نشانه هستند

 

یا مانند گزینه دوم :

Look at that blind man , he is going to fall
کور بودن مرد نشانه ای برای افتادنش می باشد

📝سوال 44 
درصد پاسخ صحیح (گزینه چهار ) : 44%

 گزینه چهار صحیح می باشد زیرا در آخر پاراگراف ذکر شده است که شطرنج زمان و فکر می برد.👈🏻  chess takes time and thought
در نتیجه این جمله را برای خودتان تحلیل کرده 👈🏻 یعنی بازی ساده ای نمی باشد ( مانند آن چه در گزینه چهار گفته شده است chess is not a very simple game )

گزینه سه نیز غلط می باشد زیرا در خط اول ذکر شده که ایشان فقط نوشته اند که شطرنج از زمان های بسیار قدیمی بازی می شده است – هیچ اشاره ای به اینکه ایشون این بازی را به هند آورده نشده.

An arab traveller in India wrote that it had been played long time before✔

جمله ی گزینه سه :

An arab traveller took the game to India

📌به کلید واژه ها دقت شود.


“ریاضیات”

📝سوال 54

به این سوال فقط 8٪ داوطلبین پاسخ صحیح دادند.
نکته اصلی سوال این بود که باید سعی می کردیم با x و y مربع کامل ایجاد کنیم و نکته بعدی اینکه موقعی که فرم معادله به شکل آخرین معادله پاسخ نامه رسید باید برابر صفر شود زیرا اگه برابر صفر نباشد تابع نمی شود.
برای درک بهتر موضوع می توانید با دید عددی نگاه کنید به موضوع مثلا اگر جواب ۱۷ باشد(جواب معادله) می توانیم بگوییم 17=16+1 و برای اینکه جواب یکی از مربع های کامل16باشه داخل پرانتز می تواند هم 4+ و هم 4- باشد که در این صورت برای یک مقدار x دو مقدار متفاوت y در میاد.

📝سوال 57

به این سوال فقط 8 درصد داوطلبان درست جواب دادند.
با این مدل سوال ها با دو روش میشه برخورد کرد و از هر کدام که به جواب میرسیم باید استفاده کنیم:
1⃣ باید شکل هر دو تابع را بکشیم و با بررسی آن ها بر روی یک نمودار، نقاط مشترک را بیابیم که همان نقاط تقاطع هستند
2️⃣ روش دوم این است که این دو معادله را مساوی قرار دهیم که در این سوال معادله به دست آمده را نمی توان بر اساس اطلاعات داشته حل کرد.

✔در روش اول نکته حساس، توانایی رسم نمودار می باشد باید دقت کرد که درباره 2sin3x ضریب 3 درون تابع در واقع مقادیر x را یک سوم میکند و ضریب 2 بیرون پرانتز مقادیر y را دو برابر میکند و همچنین در باره cos2x ضریب2 مقادیر x را نصف میکند.


“زیست”

📝سوال 73

1⃣ یک نوکلئوتید شامل یک قند پنج کربنه، گروه فسفات و باز آلی می باشد که این باز می تواند یک یا دو حلقه ای باشد. توجه داشته باشید که برای بررسی تعداد حلقه های آلی، علاوه بر حلقه (های) باز آلی، قند را هم در نظر می گیریم.
2⃣ دو رشته مولکول دنا با پیوند های هیدروژنی به هم متصل هستند و اساساً پایداری این مولکول بیشتر مربوط به هزاران یا میلیون ها‌ پیوند هیدروژنی هست که بین نوکلئوتید ها برقرار می شود.
3⃣ قانون چارگاف برای یک مولکول دنا بحث می شود و نه یک رشته از دنا.
نوکلئوتید ها بر اساس رابطه مکملی روبه روی هم قرار گرفته و جفت میشوند.مثلا آدنین در مقابل تیمین. توجه داشته که قانون یا الگوی ثابتی برای ترتیب یا تعداد نوکلئوتیدها در”یک رشته” از دنا وجود ندارد.
✔ دنای سیتوپلاسمی شامل دنای اصلی و دیسک در پروکاریوت ها و دنای میتوکندری و کلروپلاست در یوکاریوت ها میشود که همگی دنای حلقوی هستند.
برای تشکیل دنای حلقوی، دو سر مولکول با پیوند فسفو دی استر به هم متصل می شوند.

📝سوال 69

 پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید های مکمل تشکیل می شود. این پیوندها همواره بین یک باز آلی تک حلقه ای و یک باز آلی دو حلقه ای ایجاد می شود.
از طرفی باز آلی دو حلقه ای دارای یک حلقه پنج و یک حلقه شش ضلعی هست که با توجه به شکل کتاب درسی، از طریق حلقه پنج ضلعی به قند وصل شده و از طریق حلقه شش ضلعی پیوند هیدروژنی برقرار می کند.پس به طور قطع در شکل گیری پیوند هیدروژنی حلقه ی 6 ضلعی باز آلی نقش دارد.
2⃣ یک نوکلئوتید شامل یک قند پنج کربنه(حلقه پنج ضلعی)، گروه فسفات و باز آلی می باشد. که باز آلی و گروه فسفات با پیوند اشتراکی به این قند پنج ضلعی متصل می باشند.
3⃣ در زمان همانند سازی دنا، آنزیم دنابسپاراز قبل از اضافه کردن توکلئوتید ۳فسفاته به انتهای رشته درحال تشکیل، آنرا به نوکلئوتید تک فسفاته تبدیل کرده و سپس اضافه می کند.
4⃣ باز شدن دو رشته دنا به طور تدریجی و در طول فرایند همانندسازی رخ می دهد.


“فیزیک”

📝سوال 80 مشترک تجربی و ریاضی 1400

نکته: وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده میشوند یکی از این دو جسم الکترون از دست میدهد و دیگری الکترون میگیرد.
جسمی که الکترون از دست داده = به سری مثبت جدول تریبوالکتریک نزدیک است.
جسمی که الکترون میگیرد = به سری منفی جدول تریبوالکتریک نزدیک است.
توجه کنید که تعداد الکترونی که گرفته یا از دست داده شده است، یکسان و برابر است.

📝تست 89مشترک تجربی و ریاضی1400

 در نمودار مکان زمان شیب خط مماس بر نمودار بیانگر سرعت در آن لحظه است.
از روی شیب خط مماس میتوان مثبت یا منفی بودن سرعت در یک لحظه را تشخیص داد.
اگر خط مماس رو به بالا باشد ، شیب و سرعت مثبت است و اگر خط مماس رو به پایین باشد ، شیب و سرعت منفی است.
سرعت مثبت یعنی در جهت مثبت محور x هاست و سرعت منفی یعنی در جهت منفی محور x هاست.
پس با توجه به نمودار نتیجه میگیریم که یکبار سرعت از مثبت به منفی تبدیل شده یعنی از سمت مثبت به سمت منفی محور x رفته و تغییر جهت داده و بار دیگر سرعت از منفی به مثبت تبدیل شده یعنی از جهت منفی به جهت مثبت محور x رفته و در کل دوبار تغییر جهت داده است.

📌روش سریعتر:
در نمودار مکان زمان به تعداد قله ها و دره ها جهت سرعت تغییر کرده است و در این سوال یک قله و یک دره هست پس دوبار جهت سرعت تغییر کرده است.

تست 64 مشترک تجربی و ریاضی1401

 در این سوال اندازه تمامی بار ها یکسان است و بارهایی که روی محیط دایره هستند فاصله آنها از مرکز دایره یکسان است و همچنین بارهایی که روی اضلاع مربع هستند نیز فاصله شان از مرکز دایره یکسان است.
در این نوع تیپ تست ها نگاه کنید آیا بارهایی با علامت یکسان و فاصله مساوی مقابل یکدیگر هستند؟ اگر باشد این بارها اثر میدان یکدیگر را خنثی میکنند و تاثیری در مرکز ندارد.
اما بارهایی که در فاصله یکسان و مقابل هم ولی با علامت متفاوت قرار گرفته اند میتوانیم میدان حاصل از یکی را حساب کنیم و در ۲ ضرب کنیم چون فاصله و اندازه بار یکسان است و برایند میدان ها در یک جهت هست و همچنین میدان حاصل از آنها هم یکسان است پس در دو ضرب میکنیم به این ترتیب سوال به سادگی حل میشود.

📌روش سریعتر:
اگر به برایند جهت میدان ها در امتداد محور y دقت کنیم میبینیم که بردار y علامت منفی دارد و به سمت پایین است پس گزینه 4 حذف میشود. اگر دقت کنیم چون اندازه بارها یکسان است و میدان با فاصله رابطه عکس دارد اندازه میدان ناشی از بارهای روی محیط دایره از برایند میدان بارهای روی اضلاع مربع در امتداد محور x ها ، کوچکتر است و جهت میدان خالص به سمت چپ است پس گزینه یک هم حذف میشود. میتوانید برای نهایی کردن جواب فقط اندازه برآیند میدان را در امتداد محور x پیدا کنید.

📝تست67 مشترک تجربی و ریاضی1401

 خب در این تست از ما خواسته شده که گزینه ای را انتخاب کنیم که نمیتواند جواب مورد نظر ما باشد. در گزینه یک گفته هر دو بار 1 و 2 منفی باشد، میتواند این حالت وجود داشته باشد به شرطی که اندازه بار 1 از 2 بیشتر باشد.
گزینه دوم گفته هر دو مثبت که این حالت هم ممکن است به شرطی که اینبار اندازه بار 2 از1 بزرگتر باشد.
گزینه سه گفته بار۱ منفی و بار 2 مثبت باشد که در هر صورت میتواند درست باشد چون جهت نیروی هردو به سمت راست است.
اما گزینه4 گفته که بار 1مثبت و بار2 منفی باشد که این گزینه در هرحال برایند نیروهایش به سمت چپ است و غیر ممکن است به همین سادگی.


“شیمی”

📝تحلیل سوال91 آزمون:
درصدهای پاسخگویی
گزینه 1: 0%
گزینه2: 38.59%
گزینه3: 15.22%
گزینه4: 8.7%✅
بی پاسخ: 37.5%

توضیح: این سوال از جمله سوالات پرتکرار و ساده است که در کنکور ۹۹ نیز سوال داشته است.
درک مفهوم ایزوتوپ و ویژگی ها و تفاوت های آن و همچنین یادگیری فرمول کلی محاسبه ی جرم اتمی میانگین، برای حل چنین سوالاتی لازم است.

توضیح پاسخ و راه حل های سریع تر:
برای اینکه شما بتوانید تفاوت کمترین و بیشترین جرم کربن تترا کلرید را محاسبه کنید، باید ابتدا فرمول آن را بنویسید.
باید برسی کنیم که برای سنگین ترین ایزوتوپ کربن تترا کلرید، از کدام ایزوتوپ کربن و کلر باید استفاده کنیم.
بدیهی است که سنگین ترین ایزوتوپ هر عنصر را انتخاب میکنیم.
برای سبکترین ایزوتوپ هم از سبکترین کربن و سبکترین کلر استفاده میکنیم.
اکنون کافی است که جرم اتمی هر کدام را با عناصر انتخاب شده محاسبه کنیم.

راه حل سریع محاسباتی:
برای محاسبه ی اختلاف این دو عبارت، نیازی به محاسبه ی کل عبارات و سپس تفاضل آنها نیست.
میتوانیم بگوییم: اختلاف 13 و12 یک است، و اختلاف 35 و37، دو است. و اکنون هر کدام را ضربدر ضریب خود کنیم. به این صورت:
1+ (2×4)= 9

مشابه این سوال در کنکور 99 نیز مطرح شده است اما با این تفاوت که نیاز به نوشتن فرمول جرم اتمی میانگین و محاسبه دارد.

توضیحات:
این سوال علارغم ظاهر پیچیده، محاسبۀ ساده ای دارد. به شرطی که بر مفهوم ایزوتوپ ها و درصد فراوانی مسلط باشید.

توضیح حل سوال:
برای حل این مسئله ابتدا درصد فراوانی عنصر اول را x در نظر میگیریم و درصد فراوانی سایر عناصر را نیز مطابق آن حساب میکنیم.
اکنون کافی است تا جایگذاری کنیم و حاصل را بدست بیاوریم.
سختی این سوال مربوط به محاسبات و اعداد ان است ولی خود فهم و جایگذاری آن در فرمول سختی زیادی ندارد. به شرط آنکه مفهوم ایزوتوپ را به خوبی درک کرده باشید.

📝تحلیل سوال ۹۷ آزمون:
درصد های پاسخگویی
گزینه1: 32.61%
گزینه2: 2.17%
گزینه3: 35.33%
گزینه4: 16.58%✅
بی پاسخ: 13.04%

توضیح: این سوال نیز پیچیدگی زیادی ندارد اما برای پاسخگویی به آن باید بر فرمول های کلی پاک کننده ی صابونی و غیر صابونی و همچنین گروه عاملی آنها مسلط باشید.

توضیح:
1️⃣فرمول کلی پاک کننده ی صابونی CnH(2n-1)O2Na
2️⃣فرمول کلی پاک کننده ی غیر صابونی
CnH(2n-7)SO3Na

با توجه به این دو فرمول کلی و اینکه ساختار کلی پاک کننده ی صابونی به چه صورت میباشد، میتوانید این سوال را پاسخ دهید.

دام های سوال:
1.عده ی زیادی به این که سوال فقط “تعداد کربن زنجیره ی آلکیل سیر شده” را داده است، توجه نکرده اند!(در این گونه سوالات باید خیلی دقت کنید که سوال فقط تعداد کربن زنجیره ی هیدروکربن را داده است یا کل ساختار را)
چون در پاک کننده ی غیر صابونی علاوه بر زنجیره ی هیدروکربنی، یک ۶ ضلعی بنزنی هم داریم و باید این را هم در نظر بگیریم.
تعداد کربن برای این سوال: 20= 14+6

2.بعضی از دانش آموزان هم به جای گروه سولفونات(SO3 یک بار منفی)،گروه سولفات(SO4 دوبار منفی) در نظر گرفته اند.
و این هم از دام های سوال بوده است


تهیه شده در تیم آزمونهای مشاوره کنکور امیر میرهلی

خروج از نسخه موبایل